• Le site des Grottes du Cerdon utilise les cookies pour améliorer votre navigation : j'ai compris

Conditions Générales d’Utilisation du site Internet www.grotte-cerdon.com

Van kracht op 12/03/2018

Algemene gebruiksvoorwaarden van de website

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN INDIVIDUELE TICKETS

Elke bestelling of reservering impliceert de volledige aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden, behalve alle andere formele en uitdrukkelijke schriftelijke voorwaarden aanvaard door Sarl TELLUS commerciële naam: Grottes du Cerdon

Elke bezoeker moet zich houden aan het huishoudelijk reglement van de Grottes du Cerdon, geplaatst bij de ingang van de site, in het park, bij de ingang van de grotten en in de galerijen van de grot.

1 BESTELLING

Artikel 1-1: Individuele ticketbestelling

De inhoud van de aanbiedingen van het GROTTES DU CERDON Prehistorisch recreatiepark kan worden geraadpleegd op de “Ticket” -pagina van de website www.grotte-cerdon.com

Artikel 1-2: effect van de bestelling

De bestelling is definitief en definitief voor de klant, die deze enkel kan annuleren of wijzigen binnen de voorwaarden voorzien in deze algemene verkoopvoorwaarden. Het is definitief voor de GROTTES DU CERDON Prehistorisch recreatiepark na bevestiging hiervan op de kassa bij de receptie van de site of na ontvangst van de bevestiging van het ticket uitgegeven in de mailbox die is gezonden na het bestellen via internet.

2 PRIJZEN

Wanneer de prijs afhankelijk is van de leeftijd van de kinderen, wordt hiermee rekening gehouden op de eerste dag van de uitvoering van de dienst. Bewijs van de leeftijd van de kinderen kan op elk moment worden aangevraagd door het personeel van het GROTTES DU CERDON Prehistorisch recreatiepark; Als een dergelijk bewijs niet wordt gepresenteerd, is het tarief voor volwassenen van toepassing.

Artikel 2-1

Bestelling bij de receptie: Betaling geschiedt op het moment van bestelling met creditcard, contant geld of vakantiecheques.

In geval van betaling met vakantiecheques: het GROTTES DU CERDON Prehistorisch recreatiepark accepteert dit type betaling alleen aan het loket voor het bezoek of 1-dag- of jaarkaart en tot een maximum van € 10 vakantievoucher per € 30, van het bedrag dat het loket in rekening heeft gebracht.

 Online bestellen: betaling gebeurt met creditcard op het moment van bestelling, volgens de beveiligde procedure die hiervoor is voorzien op de website van GROTTES DU CERDON CERDON Prehistorisch recreatiepark

Voor dit online loket verloopt de website van GROTTES DU CERDON Prehistoric Leisure Park via een externe dienstverlener: Alliances Réseaux en One Shot Pay, die de bedragen van de tickets ophaalt alvorens ze met commissie te betalen aan GROTTES DU CERDON CERDON Prehistorisch recreatiepark

3 SERVICEVOORWAARDEN

Bestellingen gedaan bij de receptie van de site geven recht op onmiddellijke toegang tot het park voor die dag: het ticket kan niet worden gebruikt voor een latere datum tenzij de ondertekende aanvaarding door de persoon die verantwoordelijk is voor de site.

Bestellingen gedaan via internet:

1 / Tickets Rondleiding door de grotten - Zelfgeleide rondleiding door de grotten - 1-daagse pas Rondleiding en activiteiten en 1-daagse pas met zelfgeleide bezoek - 1-daagse pas voor verteld bezoek, kan alleen worden gebruikt voor de dag gekozen bij bestelling. De openingsdagen van het park zijn te raadplegen op de site www.grotte-cerdon.com

Het gekozen tijdstip bij het bestellen van de rondleiding kan op dezelfde dag worden gewijzigd, afhankelijk van de beschikbaarheid of worden vervangen door een zelfgeleide tour (maximaal 8 personen tegelijk)

De bovengenoemde tickets worden niet gerestitueerd als ze niet zijn gebruikt op de geplande dag. Op verzoek per e-mail is het toch mogelijk om ze uit te stellen naar een andere dag van het seizoen.

In het geval van een gerechtvaardigde grote onmogelijkheid om voor het einde van het seizoen te komen (bv .: langdurige ziekte), zal een terugbetaling van het ticket mogelijk zijn met een aftrek van 10 € (tien euro) (ter dekking van de kosten van ontvangstverwerking en verzending van de betaling)

In het geval van een administratieve sluiting van de site (bijv .: COVID 19), worden de tickets verlengd voor een periode van 18 maanden

Het jaarpas-ticket kan worden gebruikt op elke dag dat het park open is tijdens het seizoen dat op het ticket staat vermeld. Dit ticket is 1 jaar geldig vanaf de aankoopdatum. Het kan daarom in 2 seizoenen worden gebruikt. De openingsdagen van het Park kunnen geraadpleegd worden op de site www.grotte-cerdon.com Dit bovenvermelde ticket kan niet gerestitueerd worden indien het niet gebruikt is op de aangegeven dagen.

Het cadeaubon-ticket kan worden gebruikt op elke dag dat het park open is tijdens het seizoen dat op het ticket staat vermeld. De openingsdagen van het Park kunnen geraadpleegd worden op de site www.grotte-cerdon.com. Dit bovenvermelde ticket wordt niet terugbetaald indien het niet werd gebruikt tijdens het geplande seizoen.

Het Arc'Aïk Battle-ticket kan alleen worden uitgegeven voor minimaal 10 volwassenen. Voorafgaand aan de wedstrijd wordt verzocht om kwijting van de verantwoordelijkheid van de speler. Dit bovengenoemde ticket kan niet worden gerestitueerd als het niet is gebruikt op de aangegeven dagen. Het is mogelijk om uitgesteld te worden naar een latere datum met instemming van de persoon die verantwoordelijk is voor de receptie van de site.

Het ticket voor speleologie wordt niet beheerd door het loket van de Grottes du Cerdon. De grotten van Cerdon maken gebruik van een door de staat erkende dienstverlener om toezicht te houden op de speleo-activiteiten op onze site. Elk geschil over dit ticket of de dienst moet worden beslecht met de heer Yves CONTET, organisator van speleologie op de site van de Grottes du Cerdon.

Het tarief voor mindervaliden en grote gezinnen: -10% wordt uitsluitend toegepast op aankopen die rechtstreeks bij de parkreceptie en voor dezelfde dag worden gedaan. Dit tarief is van toepassing onder de volgende voorwaarden:

Mindervalide tarief: presentatie van een handicapkaart (niet cumuleerbaar met een andere aanbieding)

Tarief groot gezin voor hetzelfde gezin met talrijke gezinskaarten voor elk gezinslid of op vertoon van een mutualiteitskaart met de kinderen met dezelfde naam als de ouders. Deze korting geldt vanaf 2 ouders en 3 betalende kinderen (niet cumuleerbaar met een andere aanbieding)

4 KLACHTEN

Elke klacht moet per e-mail worden gericht aan info@grotte-cerdon.com (binnen 2 dagen na de bezoekdatum) of per aangetekende brief met ontvangstbevestiging uiterlijk 8 dagen na de datum van bezoek.

5 WIJZIGING OF ANNULERING DOOR les GROTTES DU CERDON

Het management behoudt zich het recht om elke reservering te wijzigen of te annuleren in geval van overmacht, toevallige gebeurtenis of specifieke operationele beperkingen. In geval van annulering van een dienst door les GROTTES DU CERDON, wordt het door de klant betaalde bedrag volledig terugbetaald en is elke andere compensatie uitgesloten.

6 HERROEPINGSRECHT

Artikel L221-28 van de consumentenwet, de diensten die onder deze algemene verkoopvoorwaarden vallen, zijn niet onderworpen aan het herroepingsrecht zoals bepaald in artikel L 221-18 van de consumentenwet.

7 VERANTWOORDELIJKHEID

De verantwoordelijkheid van les GROTTES DU CERDON kan in geen geval worden aangegaan in geval van niet-uitvoering of slechte uitvoering van de bestelling die te wijten is aan de klant of aan het feit dat onvoorspelbaar en onoverkomelijk is vanwege een derde partij.

8 OVERMACHT

Overmacht wordt gedefinieerd in artikel 1218 van het burgerlijk wetboek: er is sprake van contractuele overmacht wanneer een gebeurtenis buiten de wil van de schuldenaar, die redelijkerwijs niet kon worden voorzien op het moment van het sluiten van het contract en waarvan de gevolgen niet kunnen worden vermeden door passende maatregelen, verhindert de nakoming van zijn verplichting door de schuldenaar .

Als de belemmering tijdelijk is, wordt de uitvoering van de verplichting opgeschort, tenzij de daaruit voortvloeiende vertraging de beëindiging van het contract niet rechtvaardigt. Als de belemmering definitief is, wordt het contract automatisch ontbonden en worden de partijen ontheven van hun verplichtingen onder de voorwaarden voorzien in de artikelen 1351 en 1351-1 (van het Burgerlijk Wetboek).

Naast de elementen die gewoonlijk door de Franse jurisprudentie worden beschouwd als overmacht, worden de verplichtingen van les GROTTES DU CERDON automatisch opgeschort zonder dat deze laatste verantwoordelijk wordt gehouden voor enige niet-uitvoering in geval van overmacht en, in het algemeen, in geval van een gebeurtenis die buiten zijn macht ligt en de normale uitvoering van de bestelling verhindert, zoals: slecht weer, overstroming, brand, staking of uitsluiting bij les GROTTES DU CERDON of zijn leveranciers, bevoorradingsproblemen, beslissing van administratieve autoriteiten, rellen, vandalisme, gereedschap ongeval, blokkades of vertragingen in het transport, overmacht van leveranciers of elke andere oorzaak die leidt tot gedeeltelijke of totale werkloosheid voor les GROTTES DU CERDON of haar leveranciers.

De directie van GROTTES DU CERDON zal de klant per post of e-mail op de hoogte brengen van het optreden van een dergelijke gebeurtenis, zodra hij hiervan kennis krijgt, onder vermelding van de betrokken diensten.

9: PERSOONLIJKE GEGEVENS

Overeenkomstig met de wettelijke bepalingen hebben klanten het recht op toegang tot, rectificatie van en verzet tegen de persoonsgegevens die op hen aangaan. Dit recht kan worden uitgeoefend door te schrijven, met vermelding van uw naam, voornaam en woonadres. Onder voorbehoud van acceptatie door de klant op het moment van bestelling, worden deze persoonlijke gegevens onderworpen aan computerverwerking om de klant informatie te geven over de diensten en aanbiedingen van de verkoper.

10 / GESCHILLEN

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn zowel voor hun interpretatie als voor hun uitvoering onderworpen aan het Franse recht en vallen onder de jurisdictie van de Bourg en Bresse Tribunal. Artikel 11.4: coördinaten

11 / VERKOPER

Sarl TELLUS, Handelsnaam GROTTES DU CERDON ingeschreven bij RCS BOURG EN BRESSE onder het nummer 434811899, met een maatschappelijk kapitaal van 48.000 €, met maatschappelijke zetel GROTTES DU CERDON 01450 LABALME